Yksilöllinen hyvinvointisuunnitelma parantaa työkykyä

Huoli uupumisesta ja mielenterveyshaasteista on tällä hetkellä monien toimialojen merkittävin huoli työntekijöiden hyvinvoinnissa. Aisti Health on havainnut tieteellisessä tutkimuksessaan yksilöllisen elintapaneuvonnan vähentävän työntekijöiden masentuneisuuden kokemusta ja parantavan koettua työkykyä. Työntekijöiden uupuminen, mielialahaasteet sekä niihin liittyvät työkykyhaasteet ovat monilla toimialoilla pääasialliseksi koettu yksikön hyvinvoinnin haaste. On tärkeää tiedostaa, että mielialahaasteet eivät ole luonnonvoima vaan niihin voidaan vaikuttaa yrityksissä työntekijän hyvinvointia tukevilla toimenpiteillä.

Terveystarkastukset ovat yksi keinoista tukea työntekijän hyvinvointia ja edistää terveyttä. Perinteisesti terveystarkastukset on mielletty fyysiseen terveyteen liittyviksi, mutta nykyisin niissä keskitytään yhtä lailla työntekijän psyykkisten voimavarojen tarkasteluun. Aisti Health hyvinvointipalvelu on työterveyden tukena monen työnantajan terveystarkastuksissa tuomaan lisänäkymää elintapoihin, työn kuormitukseen sekä psyykkisiin ja sosiaalisiin voimavaroihin. Terveystarkastuksiin sisältyy usein myös fyysisiä testejä kuten esimerkiksi laboratoriotestejä. Terveydenhuollon ammattilainen saa näitä tietoja hyödyntämällä yhdessä Aisti Health palvelun kanssa tarkan näkyvyyden työntekijän hyvinvointiin ja terveyteen.

Lisää syvyyttä terveystarkastuksiin

Terveystarkastuksilla selvitetään työntekijöiden terveydentilaa sekä työ- ja toimintakykyä. Tarkastuksia tehdään työterveyshuollossa työnantajan ja työntekijän tarpeista lähtien. Niissä arvioidaan ja tuetaan työkykyä, edistetään terveellisiä elämäntapoja, arvioidaan työstä johtuvia terveysvaikutuksia ja annetaan tietoa työn riskeiltä suojautumiseksi.

Jokaisen terveystarkastuksen yhteydessä laaditaan yhdessä tarkastettavan kanssa henkilökohtainen terveyssuunnitelma, johon kirjataan terveyden ja työkyvyn kannalta tärkeät tavoitteet ja laaditaan konkreettinen suunnitelma niiden saavuttamiseksi ottaen huomioon työntekijän voimavarat. Lisäksi sovitaan seurannasta. 

Aisti Health tutkimusten mukaan ihmisillä on tahtoa ja yritystä hyviin elintapoihin, mutta voimat ja aika eivät aina riitä. Aika ja energia kannattaakin kohdistaa niihin hyvinvointitoimenpiteisiin, jotka vastaavat parhaiten omiin yksilöllisiin tarpeisiin.

Siksi on tärkeää tietää, mihin hyvinvoinnin alueeseen kannattaa keskittyä. Kun parantaa kriittisintä aluetta hyvinvoinnissa, saa tästä voimavaroja laajentaa muutosta myös muille alueille. Elintapamuutokseen pitää varata myös aikaa, joten suunnitelman laatimisessa pitää ottaa huomioon myös henkilön elämäntilanne. Aisti Health datamallin ydinajatus on tarjota selkeä määrittely hyvinvoinnin tilasta, mihin alueeseen kannattaa aluksi keskittyä ja miten saada voimavaroja elintapamuutoksiin.

Helppokäyttöinen palvelu työntekijälle ja terveysammattilaiselle

Aisti Health palvelu on helppo käyttää sekä työntekijälle että terveydenhuollon ammattilaiselle. Terveystarkastusten sisältö ja toteutus määritellään yhteistyössä terveydenhoidon ammattilaisten, työnantajan ja työntekijöiden edustajien kanssa ottaen huomioon toimialaa, työpaikkaa ja työtehtävää koskevat riskit ja säädökset. Tarkastukset voivat olla esimerkiksi ikäkausitarkastuksia, työhöntulotarkastuksia tai työtehtävän riskeihin liittyviä säännöllisiä tarkastuksia. Tarkastuksiin kutsuttava työntekijä saa aluksi sähköpostilla linkin digitaaliseen Aisti Health hyvinvointipalveluun, joka tutkii poikkeuksellisen laaja-alaisesti hyvinvointia työyhteisöissä ja kattaa yksilön elintavat yhdeksän eri hyvinvointiteeman avulla. Tämän lisäksi työntekijä voi saada kutsuja muihin testeihin.

Työntekijä saa Aisti Health kartoitukseen vastatessaan välittömästi oman henkilökohtaisen hyvinvointiraportin suosituksineen. Aisti Health johdattaa asiakkaan pohtimaan laaja-alaisesti elämän eri osa-alueita, voimavaratekijöitä sekä kehityskohteita. Terveystarkastusvastaanotolla terveydenhoidon ammattilaisen käy läpi työntekijän kanssa hyvinvointikartoituksen ja muiden testien tulokset ja tekee yhdessä työntekijän kanssa konkreettisen suunnitelman terveyden ja hyvinvoinnin parantamiseksi. Työntekijän yksilötason vastaukset ja tulokset näkee vain nimetty, siihen erikseen luvan saanut työterveyshoitaja, -lääkäri tai -psykologi.

Vaikuttavia parannuksia pienin askelin

Työntekijällä on käytössään Aisti Health palvelu koko vuoden ajan, jolloin työntekijä voi omaan tahtiin tehdä seurantamittauksia seuratakseen omaan kehitystään kohti parempaa hyvinvointia. Monet työnantajat ovat päätyneet tilaamaan palvelun useaksi vuodeksi varmistaakseen pitkäaikaisen seurannan ja tuen työntekijöilleen. Vaikuttavat elintapamuutokset vievät usein kuukausia ja jopa vuosia, joten muutosten tekemisessä pitää edetä kärsivällisesti ja pienin askelin. Työnantajan ja koko työyhteisön tuki on myös tärkeää, jotta työntekijällä on voimavaroja ja aikaa toteuttaa henkilökohtaisen hyvinvointi- ja terveyssuunnitelman. Myös perheen ja ystävien tuki on oleellista, koska yhdessä tekemällä saavutetaan parempia tuloksia.

Valmiina ottamaan ensimmäisen askeleesi?