Työpaikan psykososiaalinen kuormitus hallintaan

Viime aikoina on puhuttu paljon henkisestä työsuojelusta. Etä- ja hybridityöympäristössä voi olla vaikeaa havaita työntekijöiden haitallinen työkuormitus ajoissa. Työntekijä ei aina itse osaa tai uskalla ottaa asiaa esille eikä aina edes tiedosta kuormitustilaansa.

Lain mukaan työnantajan on oltava fyysisen työympäristön lisäksi selvillä työpaikan psykososiaalisista kuormitustekijöistä ja ryhdyttävä toimii, mikäli havaitsee haittaa tai vaaraa työntekijöiden terveydelle. Psykososiaaliset kuormitustekijät liittyvät työn sisältöön, työjärjestelyihin tai työympäristön sosiaaliseen toimivuuteen. Riskit voivat johtua esimerkiksi siitä, että työn sujuvuudessa on puutteita, työmäärä on väärin mitoitettu, työpäivät venyvät tai vaikutusmahdollisuudet työhön ovat olemattomat. Työn sisällössä voi olla haasteita ja esimerkiksi työtehtäviä voi olla liian monta päällekkäin tai työssä on hankalia vuorovaikutustilanteita. Työympäristön psykologisessa turvallisuudessa saattaa myös olla puutteita.  

 Nämä tekijät voivat kuormittaa haitallisesti, jos ne eivät ole hallinnassa. Haitallista kuormitusta voi ilmetä missä tahansa työpaikassa, ja se voi vaikuttaa haitallisesti työntekijöihin kaikilla tasoilla.

 Selkeä näkymä psykososiaaliseen kuormitukseen

 Jos työnantajalla ei ole riittävää asiantuntemusta tunnistaa psykososiaalisia kuormitustekijöitä ja arvioida niitä, on tärkeää käyttää ulkopuolisia asiantuntijoita ja työkaluja. Aisti Health työhyvinvointipalvelussa on selkeät mittarit psykososiaalisen kuormituksen arviointiin. Tämän osion saa automaattisesti, jos tilaa Aisti Health työosiot: Inspiroivan kulttuurin ja Motivoivan työn. Nyt tarjolla on myös erillinen moduuli pelkän psykososiaalisen kuormituksen arviointiin, mikäli työyhteisöllä on tarve seurata nopealla ja helpolla mittauksella erityisesti tätä aluetta.

Kuormitustekijät vaihtelevat erilaisissa töissä, ja siksi työnantajan on tunnistettava juuri kyseisen työpaikan, osaston, toimipaikan ja eri tehtävien psykososiaaliset kuormitustekijät. Työnantajan on arvioitava myös työajoista aiheutuvat haitta- ja vaaratekijät. Riskin suuruuden arvioinnissa tulee myös ottaa huomioon henkilöstön yleiset henkilökohtaiset edellytykset, esimerkiksi ikärakenne. Aisti Health etu on se, että tuloksia voidaan ryhmitellä joustavasti ja asiakas voi itse määritellä haluamansa näkymän.

Tunnista ja hallitse riskejä ja vahvista voimavaratekijöitä

Psykososiaalisia kuormitustekijöitä voidaan hallita yhtä järjestelmällisesti kuin fyysisen työympäristön epäkohtia. Tärkeää on ensin kattavasti selvittää työn riskit ja asettaa ne tärkeysjärjestykseen. Lisäksi pitää arvioida korjaustoimenpiteiden kiireellisyys. Kun tämä vaihe on tehty riittävän perusteellisesti ja saatu työntekijöiltä tarkkaa taustatietoa, on helpompi suunnitella oikeita ennaltaehkäiseviä toimia.

Psykososiaalisten kuormituksen arvioinnissa on aina kaksi puolta: kuormitustekijät ja voimavaratekijät. Paras tulos saadaan, kun tarkastellaan haitallisen työkuormituksen ja voimavaratekijöiden välistä tasapainoa. Sopiva kuormitus työpaikalla edistää työntekijöiden motivaatiota ja kasvattaa ammatillista osaamista.

Aisti Health tarjoaa tähän hyvän työkalun, koska se näyttää havainnollisesti riskien ja voimavarojen suhteen. Paras hyöty Aisti Health palvelusta tulee, jos psykososiaalisen osion lisäksi tehdään työntekijöiden hyvinvointia mittaava Energinen ihminen kartoitus, jolloin nähdään selkeät riippuvuuden siitä, mitkä tunnistetuista psykososiaalisista kuormitustekijöistä vaikuttavat haitallisesti työntekijöiden terveyteen, minkälaista terveyshaittaa niistä voi aiheutua ja minkälaisella todennäköisyydellä terveyshaittaa syntyy.

Aisti Health antaa keinoja hallita haitallisia kuormitustekijöitä

Perusteellisen riski- ja voimavaratiedon pohjalta työnantajan on helpompi lähteä poistamaan tai vähentämään haitallisia kuormitustekijöitä, tarjota työntekijöille hallintakeinoja ja luoda tukikäytäntöjä haitallisesti kuormittuneille työntekijöille. Kuormitusta aiheuttavaa tekijää on vähennettävä, jos kuormitustekijöiden aiheuttama riski on merkittävä. Jos riski on vähäinen, voi riittää, että työntekijöille tarjotaan hallintakeinoja ja että työpaikalla on toimivat käytännöt siltä varalta, että työntekijä kuormittuu haitallisesti.

Näiden toimenpiteiden yhdistelmällä työnantaja voi ehkäistä psykososiaalisten kuormitustekijöiden haitallista vaikutusta tehokkaasti. Toimissa voi olla kyse resurssien varmistamisesta, työprosessien selkeyttämisestä, työn suunnittelusta, esimiestyön kehittämisestä, tiedottamisen parantamisesta ja henkilöstön vaikutusmahdollisuuksien varmistamisesta.

Työn kuormitustekijöille on tyypillistä, ettei niitä voida aina välttää tai poistaa. Esimerkiksi asiakaspalvelutyössä haastavia asiakastilanteita ei voida kokonaan välttää ja vuorotyössä voi olla haastavaa yhdistää työtä ja vapaa-aikaa. Työnantajan tulee antaa työntekijöille keinoja hallita haitallisia kuormitustekijöitä esimerkiksi koulutuksella, joustavilla työajoilla, sosiaalisen tuen lisäämisellä sekä työstä saadun palautteen lisäämisellä. Työnantajan tulee myös antaa työntekijöille riittävästi koulutusta ja työn ohjausta.

Paras tulos saavutetaan jatkuvalla seurannalla

 Riskien arviointiprosessi on jatkuvaa toimintaa ja työnantajan on seurattava toteutettuja toimien riittävyyttä. Seurannan avulla työnantaja saa tietoa siitä, onko työkuormitus vähentynyt ja onko tarvetta lisätoimille. Työnantajan on myös huomioitava muuttuvat työolosuhteet ja kuormitustekijöitä koskeva selvitys ja arviointi tulee päivittää, jos olosuhteet muuttuvat olennaisesti.

Oleellista on myös seurata sovittujen toimien vaikutuksia. Aisti Health tarjoaa seurantaan erinomaisen näkymän, koska raportissa on havainnollinen näkymä aikaisempien riskikartoituksen tuloksiin. Selkeä visuaalinen näkymä auttaa hahmottamaan ollaanko menossa toimenpiteissä oikeaan suuntaan.

Aisti Health psykososiaalinen moduuli auttaa ennalta ehkäisemään työn henkistä kuormitusta ja rakentamaan henkisesti turvallisempaa työympäristöä. Osallistamalla työntekijät kuormitustekijöiden tunnistamiseen saadaan parhaat tulokset, sillä he ovat oman työnsä parhaita asiantuntijoita. Tämä auttaa työnantajaa oma-aloitteisesti välttämään tai vähentämään työn kuormitustekijöiden aiheuttamaa riskiä työntekijöiden terveydelle.

Valmiina ottamaan ensimmäisen askeleesi?