Tehokas ja vaikuttava työpaikkaselvitys Aisti Health palvelun avulla

Tiesitkö, miten saada työpaikkaselvityksistä parhaan mahdollisen hyödyn? Työpaikkaselvityksessä arvioidaan paitsi eri tekijöiden merkitystä terveydelle, myös niiden merkitystä työkyvyn kannalta. Työpaikkaselvitys on työnantajan vastuulla olevaa toimintaa, joka tehdään yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Työterveyshuollon rooli on toteutuksessa vahva, joten monesti unohtuu, että työnantajan vastuulla on kerätä työpaikkaselvitystä varten riittävät lähtötiedot työpaikasta ja työstä sekä työn riskeistä ja työntekijöiden voimavaratekijöistä.  

Selvitys on sitä parempi, mitä syvällisempää tietoa työn, työympäristön ja työyhteisön terveysriskeistä, kuormitustekijöistä ja voimavaroista saadaan kerättyä. Vaikka työpaikkaselvitykseen sisältyy työterveyden vierailu työpaikalla ja siihen liittyvä havainnointi, on lähtötietoina työyhteisöstä saatu data erittäin tärkeää.

Aisti Health palvelua on menestyksekkäästi käytetty apuvälineenä työpaikkaselvityksissä suurelle joukolle yrityksiä ja julkisyhteisöjä. Aisti Health palvelulla voidaan luoda syvällinen näkyvyys työn, työympäristön ja työyhteisön hyvinvointiriskeihin ja voimavaroihin. Aisti Health luoma näkyvyys auttaa laajentamaan selvitystä työkykyyn vaikuttaviin tekijöihin ja kohdistamaan huomiota ja toimenpiteitä työkykyriskeihin.  

Tarkka näkyvyys työyhteisön riskeihin ja voimavaroihin

Aisti Health palvelu koostuu kolmesta tuotemoduulista: Energinen ihminen, Inspiroiva kulttuuri ja Motivoiva työ. Näitä moduuleita yhdistelemällä saadaan kattava kuva työyhteisön voimavaroista ja haasteista. Älykkään data-analytiikan avulla pystytään tunnistamaan yksilökohtaiset ja työyhteisön haasteet jaksamisen, viihtymisen tai motivaation taustalla. Lisäksi organisaatiolle tarjotaan näkyvyys hyvinvointihaasteiden aiheuttamasta tuottavuusvajeesta, joka on käännettävissä euroiksi.

Aisti Health Energinen ihminen osio kertoo hyvinvoinnin haasteet ja vahvuudet organisaatiossa. Aisti Health ainutlaatuinen klusterimalli tarjoaa visuaalisen näkyvyyden henkilöstön hyvinvoinnin jakautumiseen sekä haasteisiin. Työkyvyn riskiseulat sekä seulat esimerkiksi ahdistuksen, masennuksen ja uupumuksen alueilla tuovat esille piilevät riskit jo ennen kuin ne näkyvät sairaslomissa. Näiden analyysien kautta saadaan arvokasta tietoa ennakoivan työkyvyn arvioimiseksi.

Inspiroivan kulttuurin raporttiosio luo näkyvyyden johtamiseen, työyhteisön vuorovaikutukseen sekä miten merkitykselliseksi henkilöstö kokee työnsä, organisaation strategian ja tavoitteet. Motivoivan työn raporttiosio kertoo millä tasolla ovat itsensä johtamisen taidot, työn hallinta ja sujuvuus sekä työntekijän työkyky. Samalla saadaan näkyvyys henkilöstön työtyytyväisyyteen. Lisäksi on tarvetta tutkia työn fyysisiä tekijöitä kuten esimerkiksi ergonomiaa ja työaikaa. Riippuen toimialasta voi selvitykseen sisältyä myös erityistä sairastumisen vaaraa sisältävät osiot, jos työhön liittyy esimerkiksi riski pöly- tai liuotinaine altistukseen.

Tärkeä osio nykyisin on työn psykososiaalisen kuormituksen arvio. Psykososiaalisten kuormituksen arvioinnissa on aina kaksi puolta: kuormitustekijät ja voimavaratekijät. Ei riitä, että tarkastellaan vain haitallista työkuormitusta vaan pitää tarkastella kuormitus- ja voimavaratekijöiden välistä tasapainoa.  

Joustavuus ja muunneltavuus asiakkaan tarpeiden mukaan

Aisti Health palvelun etu on joustavuus ja muunneltavuus näkyvyydessä. Yrityksen edustajat ja työterveys voivat yhdessä vapaasti valita, millaisiin ryhmiin ja taustatekijöihin haluavat näkyvyyden. Tyypillisesti halutaan nähdä riskien ja voimavarojen jakautuminen yksiköiden, paikkakuntien, iän tai sukupuolen mukaan, mutta yhtä lailla kiinnostavaa ja tärkeää voi olla vertailu ammattiryhmittäin tai lähi-, etä- tai hybridiyötä tekevien kesken.

Aisti Health raportti kertoo työnantajalle ja työterveydelle missä ovat suurimmat haasteet ja voimavarat ja auttaa suuntaamaan työpaikkaselvityksessä huomion oleellisimpiin riskeihin. Koska Aisti Health palvelu tarjoaa työntekijöille oman henkilökohtaisen hyvinvointiraportin ja suositukset, on henkilöstöä helpompi motivoida vastaamaan kartoitukseen. Syvällinen ja selkeästi jäsennelty pohjatieto auttaa tekemään oikeat johtopäätökset työolosuhteiden terveyteen ja työkykyyn vaikuttavista tekijöistä ja luomaan kohdennetun ja vaikuttavan toimintasuunnitelman.

Työpaikkaselvitystä voidaan tarpeen mukaan täydentää suunnatulla työpaikkaselvityksellä. Suunnatussa työpaikkaselvityksessä on mahdollisuus perehtyä tarkemmin työpaikan vaaratekijöihin, kuten esimerkiksi psykososiaaliseen kuormitukseen tai kemiallisiin tekijöihin.  

Palvelu tarjoaa helpon tavan seurata ja päivittää suunnitelmaa

Työpaikkaselvitys tehdään aina työterveysyhteistyön alkaessa tai jos työolosuhteissa tapahtuu oleellinen muutos. Vaikka tyypillisesti työpaikkaselvityksiä tehdään 3-5 vuoden välein, useilla työpaikoilla tapahtuu nykyisin niin nopeasti muutoksia, että niillä on tarvetta tehdä työpaikkaselvityksiä useammin.  Aisti Health palvelun etuna on, että kartoitus on helppo toistaa ja palvelusta saa selkeän vertailunäkymän edelliseen kartoitukseen, jolloin on helpompi arvioida toimintasuunnitelman toteutumista ja tuloksia. Aisti Health palvelu perustuu vuosilisenssiin ja jatkuva luonteisessa mallissa asiakas saa selkeitä etuja.

Valmiina ottamaan ensimmäisen askeleesi?