Puolikuntoisena työskentely on työelämän näkymätön ongelma

Tiesitkö, että presentismi voi aiheuttaa vuodessa keskimäärin 35 päivää tuottavuuden menetystä per työntekijä? Presenteismi, eli puolikuntoisena työskentely, on nykyään jopa suurempi haaste kuin poissaolot. Esimerkiksi Isossa-Britanniassa menetetään 58 miljardia dollaria vuodessa presenteismin vuoksi.

Presenteismi voi johtua joko fyysisistä, henkisistä tai emotionaalista haasteista. Se voi johtaa tuottavuuden laskuun, työn laadun heikkenemiseen ja lisääntyneisiin terveysriskeihin. Presenteismiä on vaikea havaita ja ratkaista, koska perimmäiset syyt ovat usein piilossa ja juurisyyt voivat olla joko työntekijästä, organisaatiokulttuurista tai työstä johtuvia.  Presenteismin vaikutukset ovat nyt entistä vakavampia yrityksille, julkishallinnolle ja koko yhteiskunnalle, koska työvoimapula haastaa monia toimialoja.

 

Voittavat työyhteisöt osaavat käyttää dataa

Voittavat työyhteisöt ymmärtävät, miten heidän työntekijänsä voivat, ja pystyvät tämän tiedon avulla vähentämään presenteismiä. Työntekijöiden ennalta ehkäisevään työhyvinvointiin panostaminen on hyvä investointi. Esimerkiksi jos keskimääräinen 20%:n presenteismi vähenee 10%:iin, se tarkoittaa 100 hengen yrityksessä jopa miljoonan euron tuottavuusparannusta. Samalla saadaan paremmin sitoutettua työntekijät työyhteisöön.

Kehitystoimenpiteitä ei kuitenkaan kannata lähteä toteuttamaan sattumanvaraisesti vaan on tärkeää tietää mitä ongelmaa ratkaistaan. Aisti Health tarjoaa ainutlaatuisen menetelmän ja työkalun työelämän presenteismin vähentämiseen. Se on tekoälyä hyödyntävä SaaS-alusta, joka löytää jaksamisen, sitoutumisen tai motivaation takana piileviä juurisyitä ja tekee älykkäitä parannussuosituksia. Aisti Health älykäs tietomalli tunnistaa yksilön ja työyhteisön terveyden ja hyvinvoinnin vahvuuksia, heikkouksia ja riskejä jaksamisen, sitoutumisen tai motivaation taustalla. Se tarkastelee työntekijöiden ja työyhteisön voimavaroja eri näkökulmista: työntekijöiden terveyttä, työyhteisön kulttuuria ja työn motivaatiotekijöitä.

Juurisyitä voidaan vertailla eri näkökulmista esimerkiksi tarkastelemalla tiimin, toimipisteen, ammattiryhmän, palvelusvuosien, iän tai sukupuolen välisiä eroja tai jopa vertailemalla eroja työntekijöiden välillä, jotka tekevät etä-, hybridi-, läsnä- tai matkatyötä. Aisti Health antaa myös näkyvyyden riippuvuuksiin eri tekijöiden välillä. Asiakasorganisaatiot saavat näin tarkan näkyvyyden presenteismin juurisyihin, ja terveydenhuollon tiimit voivat saada tietoa yksittäisten työntekijöiden terveys- ja hyvinvointiriskeistä, jotta voivat valita oikeat ennaltaehkäisevät toimenpiteet.

Tiedon avulla tehokkaisiin toimenpiteisiin

Kun tiedetään tarkat juurisyyt mahdollisen presenteismin taustalla, on helpompi lähteä suunnittelemaan toimenpiteitä. Aisti Health ratkaisee ongelman, miten löytää oikeat ennaltaehkäisevät toimenpiteet presenteismin vähentämiseksi. Kliininen kokemuksemme ja tutkimuksemme osoittavat, että liian yleiset hyvinvointi-interventiot eivät toimi, vaan ne on räätälöitävä yksilöille ja tiimeille.

Aisti Health palvelu antaa jokaiselle työtekijälle yksilölliset suositukset työhyvinvoinnin parantamiseen ja lisäksi organisaatio saa suositukset siitä, miten työntekijöiden hyvinvointia voi tukea organisaatiokulttuuria ja työn sisältöä kehittämällä.

Tärkeää on myös käydä työyhteisön kanssa keskustelu tuloksista ja löydöksistä. Näissä keskusteluissa tulee yleensä arvokasta lisätietoa ongelmien taustasta ja hyviä vinkkejä toimenpiteistä ja niiden toteuttamisesta. Keskusteluilla osallistetaan koko työyhteisö muutokseen presenteismin nujertamiseksi ja työntekijän hyvinvoinnin lisäämiseksi.

Lisäksi kahdenkeskiset keskustelut esihenkilön ja työntekijän välillä ovat tarpeellisia, sillä niissä on helpompi ottaa puheeksi vaikeatkin asiat liittyen työkykyyn. Työterveyshuolto on tärkeä yhteistyökumppani muutoksessa ja usein työterveys kontaktoi ennalta ehkäisevästi ne työntekijät, joilla on havaittu datan perusteella varhaisia terveys- ja työkykyriskejä. Näissä keskusteluissa on luontevaa tehdä yksilöllinen terveyssuunnitelma työntekijän omien Aisti Health tulosten ja suositusten pohjalta.

Kun työpaikan yhteiset tavoitteet presenteismin kukistamiseen ja työhyvinvoinnin vahvistamiseen on sovittu, on oleellista määritellä selkeät mittarit, joilla muutosta seurataan. Lisäämällä Aisti Health mittarit yrityksen avainmittareihin, saadaan hyvä näkymä sekä työyhteisön hyvinvointiin että tuottavuuteen. Usein työyhteisöt toistavat Aisti Health mittauksen puolen vuoden tai vuoden päästä, jotta voidaan seurata työyhteisön kehitystä kohti terveempää ja tuottavampaa työyhteisöä.

Valmiina ottamaan ensimmäisen askeleesi?