Elintapainterventio parantaa mielialaa ja työkykyä – varsinkin jos työkuorma ei ole liian suuri

Aisti Health on tehnyt tieteellistä tutkimustyötä yhdessä tutkimuslaitosten kanssa ja näistä tutkimuksista julkaistaan artikkeleita tieteellisiin julkaisuihin. Ensimmäinen näistä Aisti Healthin tieteellisistä artikkeleista käsittelee tutkimustuloksia, joissa havaittiin lyhyen elintapaintervention vähentävän osallistujien masentuneisuuden kokemusta sekä parantavan koettua työkykyä. Samoin nähtiin vaikutuksia painonhallintaan. Tutkimuksen mukaan sekä yksilö- ja ryhmävalmennuksella kyettiin vaikuttamaan osallistujien hyvinvointiin. Elintapamuutoksen vaikuttavuutta heikensi suuren työkuorman kokemus. Johtopäätöksenä voi todeta hyvinvointi-intervention olevan vaikuttavia ainakin lyhyellä aikavälillä, mutta niiden vaikuttavuutta muokkaa moni tekijä kuten työkuorman kokemus.

Aisti Health on skaalautuva ja digitaalinen alusta hyvin laaja-alaiseen ja yksilölliseen hyvinvoinnin ja työhyvinvoinnin parantamiseen sekä yksilöillä ja organisaatiotasolla. Aisti Healthin avulla on mahdollista saada poikkeuksellisen laajasti tietoa yksilön hyvinvoinnista, työstä ja niiden interaktiosta. Vaikka organisaatioilla on usein tietoa työstä ja työntekijöiden terveydestä, tietoa on usein liian vähän ihmisten yksilöllisten hyvinvointipolkujen suunnitteluun ja organisaation toimenpiteiden vaikuttavaan kohdentamiseen.

Aisti Health tuotetta rakennetaan vahvasti tutkimuksellisella otteella. Ensimmäinen monista tieteellisistä artikkeleista on nyt julkaistu International Journal of Environmental Research and Public Health lehdessä. Tässä tutkimuksessa haluttiin arvioida lyhyen kolmen kuukauden ja etänä toteutetun intervention vaikutuksia yksilön hyvinvointiin ja koettuun työkykyyn. Aisti Health tuote antaa itsessään runsaasti tietoa, mutta tutkimushankkeessamme mittaristo oli poikkeuksellisen monipuolinen genomista PRS tietoa ja HRV dataa myöten. Kaikki tämä tutkimustieto tullaan hyödyntämään Aistin kehityksessä. Julkaisuputkessa on lisäksi lukuisia tieteellisiä artikkeleita.

 

Myönteisiä tuloksia jo lyhyestäkin elintapainterventiosta

Huoli uupumisesta ja mielenterveyshaasteista on tällä hetkellä monien toimialojen merkittävin huoli työntekijöiden hyvinvoinnissa. Tutkimuksessamme havaitsimme kolme kuukautta kestävän elintapaneuvonnan vähentävän työntekijöiden masentuneisuuden kokemusta ja parantavan koettua työkykyä, mutta vaikutusta vähensi työkuorman kokemus. Yksilövalmennuksessa nähtiin vaikutusta myös painoon elintapamuutosten myötä, vaikka minkäänlaista painonlaskun fokusta tutkimuksessa ei ollut. Muitakin työn ja elintapojen yhteispelin tuloksia havaittiin.

Tulokset voivat vaikuttaa triviaaleilta, mutta niillä on merkittäviä käytännön johtopäätöksiä. Työntekijöiden uupuminen, mielialahaasteet sekä niihin liittyvät työkykyhaasteet ovat monilla toimialoilla pääasialliseksi koettu yksikön hyvinvoinnin haaste. On tärkeää tiedostaa, että mielialahaasteet eivät ole luonnonvoima vaan niihin voidaan vaikuttaa työntekijän hyvinvointia tukevilla toimenpiteillä.

Vaikutusta voidaan nähdä melko nopeastikin. Huomattavaa on, että tässä tutkimuksessa elintapavalmennuksen teemoina oli laaja-alaisesti stressinhallinnan, unen, liikkumisen ja syömisen kaltaisia teemoja. Hyvinvointia tuettiin hyvin laajalla alueella lähtien terveydestä henkiseen hyvinvointiin. Fokusoimalla muutosta yhä enemmän henkisen hyvinvoinnin tukemiseen muutokset mielialassa voivat olla vieläkin parempia. Meneillään olevassa uudessa Coachbeat- tutkimuksessamme toteutammekin yhä fokusoidumpia interventiota tarvelähtöisesti ja ensimmäisiä tuloksia näistä voidaan odottaa tulevan vuoden aikana.

 

Työn kuormittavuus heikentää elintapavalmennuksen vaikuttavuutta

Toinen tärkeä huomio oli työkuorman kokemuksen vaikutus elintapamuutokseen. Työkuorman ollessa suuri elintapavalmennuksen vaikuttavuus kärsi. Tämä on hyvin loogista, sillä hyvinvoinnin parantaminen vaatii aina jonkinasteisia voimavaroja ja jos niitä ei ole riittävässä määrin niin toimenpiteiden päätavoitteen kannattaa kohdistua voimavarojen juurisyihin. Olemme havainneet tutkimuksessamme myös muita elintapamuutoksen vaikuttavuutta muokkaavia voimavaratekijöitä ja julkaisemme niitä lähiaikoina.

Työntekijöiden hyvinvointia edistettäessä on kuitenkin muistettava hyvinvoinnin ja työn osatekijöillä on runsaasti keskinäisiä riippuvuussuhteita ja toimenpiteiden tulee mahdollisimman hyvin kohdistua yksilöllisiin tai organisatorisiin juurisyihin. Näiden riippuvuussuhteiden ymmärrys on Aisti Healthin yksi keskeinen tavoite ja vahvuus.

Sivujuonteena havaittiin, että etävalmennuksena toteutetun yksilö- ja ryhmävalmennuksen vaikuttavuudessa oli joitakin eroavaisuuksia, mutta molemmilla kyettiin parantamaan hyvinvointia. Tarkemmat analyysimme valmennuksen vaikuttavuuteen vaikuttavista tekijöistä ovat työn alla.

 

Lisää tietoa yksilöllisesti kohdistettujen digitaalisten elintapavalmennusten vaikuttavuudesta

Tämän ja aiemman tutkimustiedon pohjalta kuitenkin tiedämme, että yksilö- ja ryhmäinterventioilla voidaan edistää yksilöiden hyvinvointia. Jatkamme tutkimusta ja tutkimme skaalautuvien ja yksilöllisesti kohdistettujen digitaalisten elintapavalmennusten vaikuttavuutta meneillään olevassa pitkäjänteisessä Coachbeat -tutkimuksessamme yhdessä Firstbeat Technologies Oy:n kanssa. Tähän tutkimukseen ehtii vielä mukaan yritysosallistujaksi tammikuussa alkavaan kohorttiin.

Haluamme kiittää Työterveyslaitosta hienosta tutkimuskumppanuudesta ja Business Finlandille tutkimusrahoituksellisesta tuesta.

 

Lisätietoja: Patrik Borg, Innovaatio- ja kehitysjohtaja, Aisti Health Oy, patrik.borg@aistihealth.com

Valmiina ottamaan ensimmäisen askeleesi?